Die Skrif wil ons in staat stel om gelykertyd meer te ontdek / verstaan van:

  • God
  • Die wêreld
  • Die mens / onsself

Watter insigte gee die volgende tekste jou?
Hoe bevestig dit jou?
Hoe vorm hierdie teks jou?
Watter respons vra dit van jou?

 


WAT BETEKEN DIE WOORD CHRISTUS?

In die Nuwe Testament uit die Grieks // Χριστός Christós, [khris-tos]’: anointed | gesalfde

Kom vanuit die Ou Testament se Hebreeuse woord/begrip // מָשִׁיחַ mâshîyach, [maw-shee’-akh]: anointed; usually a consecrated person (as a king, priest or prophet); specifically, the Messiah that was expected

Christus beteken dus letterlik die gesalfde van God waardeur God Sy spesiale werk wou doen.

 


VAN DIE TEKSTE UIT DIE NUWE TESTAMENT WAT ONS CHRISTUS-IDEE VORM

Petrus se verstaan van Jesus: Matteus 16:15-16
“Maar julle,” het Jesus gevra, “wie, sê julle, is Ek?”
Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

So Petrus antwoord eintlik “U is die lang verwagte een, die gesalfde Messias, wat God uiteindelik gestuur het om alles te herstel.”

__________

Paulus se verstaan van Jesus: Handelinge 17:3b
“Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig,” het hy gesê, “Hý is die Christus.”

So Paulus sê eintlik “Hierdie Jesus wat ek aan julle bekend stel, Hy is die lang verwagte een, die gesalfde Messias, wat God uiteindelik gestuur het om alles te herstel.”

__________

Hoe Christus Homself verstaan het: Lukas 4:18-21
“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, 19 om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

Nadat Hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig. 21Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.”

__________

Ek-is uitsprake van Jesus (met ’n Skakel na Ou Testament idees oor die metafoor)

  1. “Ek is die brood wat lewe gee” – 6:35,48 – vgl Eks 16:4, waar God deur die manna voorsien het;
  2. “Ek is die lig vir die wêreld” – 8:12 – vgl Jes 49:6 waar dit van die dienaar van die Here voorspel word;
  3. “Ek is die ingang vir die skape” – 10:7, 9 – vgl Eseg 41 waar die ingang na die hemelse tempel en God se ewige teenwoordigheid beskrywe word;
  4. “Ek is die goeie herder” – 10:11,14 – vgl Eseg 34 waar God self as herder optree en sy dienaar Dawid daarvoor aanstel;
  5. “Ek is die opstanding en die lewe” – 11:25 – vgl Jes 53:7-12 waar die dienaar van die Here se dood en opstanding beskrywe word wat lewe vir baie sal gee;
  6. “Ek is die weg en die waarheid en die lewe” – 14:6 – vgl Jes 30:20-21 waar God as die Een beskryf word wat sy volk leer en op die regte koers hou;
  7. “Ek is die wingerdstok” – 15:5 – vgl Jes 5 waar Israel die wingerd van die Here is, maar in hulle roeping gefaal het.

__________

Twee liedere/gedigte van Paulus oor Christus: Kolossense 1:15-20

Die Seun is die beeld van God,
van God wat self nie gesien kan word nie.
Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.
God het deur Hom alles geskep
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders.
Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.
Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem.
God het besluit
om met sy volle wese in Hom te woon
en om deur Hom alles
met Homself te versoen.
Deur die bloed van sy Seun aan die kruis
het Hy die vrede herstel,
deur Hom het Hy alles op die aarde
en in die hemel met Homself versoen.

__________

Filippense 1:5-11

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:
Hy wat in die gestalte van God was,
het sy bestaan op Godgelyke wyse
nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,
maar Hy het Homself verneder
deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy as mens verskyn het,
het Hy Homself verder verneder.
Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
Daarom het God Hom
ook tot die hoogste eer verhef
en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,
sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig,
en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!”
tot eer van God die Vader.

__________

Christus en Sy weg is nie noodwendig maklik nie: 1 Korintiërs 1:18-25

Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe:

“Die wysheid van die wyses sal Ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal Ek tot niet maak.” Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit ‘n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir dié wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense.

__________

Die geheim wat bekend word – Christus is in julle: Kolossense 1:27-28

God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.

__________

Kolossense 2:2b-3

Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus, en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind.

__________

Kolossense 3:9b-11

Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10 en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.11 Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.

__________

Ons word al meer gevorm na die beeld van Christus: 2 Korintiërs 3:18

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

__________

2 Corinthians 3:17-18 (MSG)

And when God is personally present, a living Spirit, that old, constricting legislation is recognized as obsolete. We’re free of it! All of us! Nothing between us and God, our faces shining with the brightness of his face. And so we are transfigured much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like him.

__________

Christus is die lens waardeur Paulus na die lewe kyk: Filippense 3:7-14

Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ‘n mens in Hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, 11 in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus.

__________

Leef vanuit jou verbintenis aan Christus: Kolossense 2:6-10

Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In Hom is die volle wese van God beliggaam, 10 en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.

__________

Christ – a new way of life: Ephesians 4:20-25 (MSG)

But that’s no life for you. You learned Christ! My assumption is that you have paid careful attention to him, been well instructed in the truth precisely as we have it in Jesus. Since, then, we do not have the excuse of ignorance, everything—and I do mean everything—connected with that old way of life has to go. It’s rotten through and through. Get rid of it! And then take on an entirely new way of life—a God-fashioned life, a life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduces his character in you.

What this adds up to, then, is this: no more lies, no more pretense. Tell your neighbor the truth. In Christ’s body we’re all connected to each other, after all. When you lie to others, you end up lying to yourself.

__________

Ephesians 5:1-2, 8-10 (MSG)

Watch what God does, and then you do it, like children who learn proper behavior from their parents. Mostly what God does is love you. Keep company with him and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love was not cautious but extravagant. He didn’t love in order to get something from us but to give everything of himself to us. Love like that.

You groped your way through that murk once, but no longer. You’re out in the open now. The bright light of Christ makes your way plain. So no more stumbling around. Get on with it! The good, the right, the true—these are the actions appropriate for daylight hours. Figure out what will please Christ, and then do it.

__________

Take a good hard look at Jesus: Hebrews 3:1-11 (MSG)

So, my dear Christian friends, companions in following this call to the heights, take a good hard look at Jesus. He’s the centerpiece of everything we believe, faithful in everything God gave him to do. Moses was also faithful, but Jesus gets far more honor. A builder is more valuable than a building any day. Every house has a builder, but the Builder behind them all is God. Moses did a good job in God’s house, but it was all servant work, getting things ready for what was to come. Christ as Son is in charge of the house.

Now, if we can only keep a firm grip on this bold confidence, we’re the house! That’s why the Holy Spirit says,

Today, please listen;
don’t turn a deaf ear as in “the bitter uprising,”
that time of wilderness testing!
Even though they watched me at work for forty years,
your ancestors refused to let me do it my way;
over and over they tried my patience.

And I was provoked, oh, so provoked!
I said, “They’ll never keep their minds on God;
they refuse to walk down my road.”
Exasperated, I vowed,
“They’ll never get where they’re going,
never be able to sit down and rest.”

__________

In Him we live and move and have our being: Acts 17:24-29

“The God who made the world and everything in it, this Master of sky and land, doesn’t live in custom-made shrines or need the human race to run errands for him, as if he couldn’t take care of himself. He makes the creatures; the creatures don’t make him. Starting from scratch, he made the entire human race and made the earth hospitable, with plenty of time and space for living so we could seek after God, and not just grope around in the dark but actually find him. He doesn’t play hide-and-seek with us. He’s not remote; he’s near. We live and move in him, can’t get away from him! One of your poets said it well: ‘We’re the God-created.’ Well, if we are the God-created, it doesn’t make a lot of sense to think we could hire a sculptor to chisel a god out of stone for us, does it?

__________

Christ as word, life and light: John 1:1-5 (MSG)

The Word was first,
the Word present to God,
God present to the Word.
The Word was God,
in readiness for God from day one.
Everything was created through him;
nothing—not one thing!—
came into being without him.

What came into existence was Life,
and the Life was Light to live by.
The Life-Light blazed out of the darkness;
he darkness couldn’t put it out.

__________

Christ as the embodiment of the word, life and light: John 1: 9-15 (MSG)

The Life-Light was the real thing:
Every person entering Life
he brings into Light
He was in the world,
the world was there through him,
and yet the world didn’t even notice.

He came to his own people,
but they didn’t want him.
But whoever did want him,
who believed he was who he claimed
and would do what he said,

He made to be their true selves,
their child-of-God selves.

These are the God-begotten,
not blood-begotten,
not flesh-begotten,
not sex-begotten.

The Word became flesh and blood,
and moved into the neighborhood.
We saw the glory with our own eyes,
the one-of-a-kind glory,
like Father, like Son,
Generous inside and out,
true from start to finish.

John pointed him out and called, “This is the One! The One I told you was coming after me but in fact was ahead of me. He has always been ahead of me, has always had the first word.”