Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 07/06/2020

Scroll to top

Top

Siel…liggaam

Siel…liggaam
Play

10:00 & 19:00 | Dewaldt de Kock

 

“When we place ourselves at the center of our universe, we displace God, worshiping the body and a life of sensuality. Our veneration of youth and physical attractiveness, and our fear of old age and ugliness reveal this.The body becomes a main source of desires that must be gratified… This is life lived in terms of the flesh…”  Dallas Willard (Renovation of the Heart)

 

Romeine 8:7-8

7 Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie.  8 Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie.  Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.

 

Kol 3:5   

Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is.

 

Fil 3:4-8    

Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer: ek is op die agste dag besny, van geboorte ‘n Israeliet, uit die stam Benjamin, ‘n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek ‘n Fariseër, in my ywer ‘n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik.  Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry.

 

Romeine 6:13

Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as ‘n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil.

 

Romeine 8:11

Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

 

1 Kor 6:15

Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? ….

 

  • Gee dit terug
  • Nie meer ‘n afgod
  • Stop die misbruik

 

“Without this transformation we will be at war with our flesh, and inner renewal will not take root. However, as we progress in seeing our bodies spiritually transformed, we will discover that genuine beauty, health, strength, and incredible grace comes from within.” – Dallas Willard

 

1 Kor 11:23-25

Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”